Vés al contingut

Consultoria i Assessoria especialitzada per a empreses i autònoms

Amb l’objectiu d’aconseguir la millor gestió empresarial en el negoci dels nostres clients, Mits Informàtica, Sl. ofereix un servei comptable/fiscal integral i de qualitat, basat en l’optimització dels processos empresarials per tal de complir les obligacions legals en matèria fiscal, comptable i mercantil.

El know how adquirit durant més de 45 anys d’experiència, els processos de formació continus i l’ús d’eines informàtiques, actualitzades constantment, ens permeten donar valor a les dades comptables en funció de les necessitats d’informació i coneixement necessari per a la gestió del negoci. . Tant en el compliment de les obligacions amb l’Administració com en l’anàlisi empresarial necessària per millorar els resultats i els recursos dels nostres clients.

El nostre servei integral té com a objectiu prioritari l’optimització dels costos fiscals. Per això fem ús estratègic de la planificació, l’assessorament i la gestió sempre personalitzat cap al nostre client.

Els principals serveis oferts són:

1. Servei dassessoria i consultoria totalment personalitzat en matèria fiscal, comptable i tributària.

2. Consultoria prèvia a la creació duna nova empresa sobre la forma jurídica més adequada, valorant les peculiaritats del negoci, les característiques dels socis i lactivitat a desenvolupar. Gestió integral en la constitució de la societat tramitant processos amb notaria, entitats financeres i registres mercantils.

 • Alta de l’empresa davant de l’Agència Tributària
  Sol·licitud d’alta codi d’identificació fiscal.
  Certificats d’Hisenda

3. Declaracions-liquidacions: estudi, confecció i presentació, anual, trimestral o mensual davant les administracions.

 • IVA, IRPF (303, 115, 390, 180, 340…)
  Mòduls (309, 310, 311, 131…)
  Pagaments fraccionats (130, 202)
  Declaracions de la Renda.
  Operacions amb tercers  (347)

4. Elaboració de plans estratègics, seguiment, planificació i anàlisi impositiva:

 1. Gestió i atenció de requeriments
  Ajornaments i fraccionaments
  Elaboració de comptabilitat per a empreses i autònoms
  Preparació i legalització de llibres oficials
  Confecció i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil

5. Servei integral als nostres clients autònoms, reben al nostre despatx un Outsourcing Empresarial (assessorament legal, fiscal, laboral i comptable) de qualitat i ajustat econòmicament a les seves necessitats.

Laboral

Amb l’objectiu de donar solució a la gran complexitat que comporta la gestió empresarial dins l’àmbit laboral Mits Informàtica, Sl. ofereix solucions mitjançant el servei integral en aquesta àrea. Oferint assessorament, auditoria laboral, presentació d’impostos, confecció de nòmines, contractes i altres necessitats que es puguin produir.

Els principals serveis oferts són:

1. Nòmines i cotització a la Seguretat Social. Confecció mensual i actualitzacions derivades de les novetats legals constants de les remuneracions.

 • Formalització de contractes de treball i comunicació al Servei Públic dOcupació.
  Elaboració de contractes de treball

2. Gestions derivades de les obligacions amb lAdministració.Presentació dAssegurances Socials mensuals. Confecció i presentació de declaracions trimestrals de retencions de rendiments del treball personal i professional a compte de l’IRPF així com els seus resums anuals.

 • Retencions IRPF dels treballadors i declaració anual (models 111 i 190)
  Prestacions d’incapacitat temporal, maternitat, jubilació
  Afiliació Altes i Baixes

3. Resum de costos. Confecció i anàlisi dels desglossaments i llistats de costos de l’IRPF, la Seguretat Social i les remuneracions de cada treballador.

 • Enviament de nòmines mensuals i resums per analitzar-los.

4. Auditoria laboral. Anàlisi de les relacions laborals i reestructuració de la mateixa per a una gestió més eficient .

5. Contractes, pròrrogues i liquidacions. Anàlisi i estudi dels diferents documents contractuals entre lempresa i els treballadors aprofitant les bonificacions de la Seguretat Social.

 • Afiliació Altes i Baixes
  Acomiadaments
  Prestacions d’incapacitat temporal, maternitat, jubilació

6. Inspeccions laborals. Representació dels nostres clients davant de l’Administració davant de qualsevol requeriment laboral.

¿Necesitas ayuda?